Hvem er vi?

Foreningen og bestyrelsen

Tisvilde og omegn er spækket med små og halvstore virksomheder og mange foreninger. Nogle er synlige for enhver - andre er ikke. I Tisvilde & omegns erhvervsforening vil vi gerne samle alle under ét tag. På den måde vil vi styrke hinanden og den lokale økonomi. Når vi mødes i foreningen lærer vi hinanden at kende og opstår der samarbejder og venskaber på kryds og tværs.

Erhvervsforeningen er medlem af Erhverv Gribskov. Hos Erhverv Gribskov har vi mulighed for at få politisk indflydelse på beslutninger, som bliver taget på kommunalt plan via Erhvervsrådet. Vi har desuden netværk inden for fag med erhvervsdrivende i kommunen: Håndværkernetværk, Turisme og Erhvervsnetværk, Industrinetværk samt et netværk for Liberale Erhverv.

Sammen med Tisvilde Lokalråd arrangerer vi Sankt Hans i Tisvildeleje hvert år. 3 gange om året står vi bag arrangementerne: Forår I Lejet, Efterår i Lejet og Jul i Lejet, hvor vi holder særligt åbent og laver alskens aktiviteter.

I 2017 overtog vi driften af det nybyggede Naturrum, som er bygget for enden af den store P-Plads ved stranden i Tisvildeleje. Naturrum Tisvildeleje er et unikt samlingssted for udendørsaktiviteter i alle afskygninger. Samtidig giver det ly for naturens rasen – kun et stenkast fra vandet.


Bestyrelsen

 
Formand:
Katrine Green Rostgaard, Pension Kildegaard
Kasser:
Stine Gerner Frost, Danbolig Tisvildeleje
Sekretariat:
Katrine Green Rostgaard, Pension Kildegaard
Øvrige medlemmer:
Thorvald Stigsen, Tisvilde Kro
Hans Erik Sørensen, Tisvilde Bygge-service
Sidsel Zachariassen, Seasons By Sidsel Z
Tine Sorgenfrei, Musik i Lejet
Jens Jørgen Hyldig, Tisvilde Vin, Guld og Galleri

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Tisvildeleje og Omegn Erhvervsforening. Foreningen dækker de geografiske områder: Rågeleje, Hesselbjerg, Vejby, Unnerup, Holløse, Holløselund, Ørby, Sandet, Tibirke og Tisvildeleje m.m. og har hjemsted i Gribskov Kommune.

§ 2
Foreningens mål er at være interesseforening for medlemmerne, at være igangsætter og koordinator til erhvervsaktiviteter m.m. til gavn for erhvervslivet i området.

§ 3
Som medlemmer kan optages enhver selvstændig erhvervsdrivende eller en udpeget person, der driver erhverv i området. Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen, meddeles dette skriftligt til foreningens sekretariat. Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udløbet af en regnskabsperiode. Såfremt et medlem afhænder sin forretning, eller ophører med at drive denne, ophører medlemskabet.

§ 4
Bestyrelsen foreslår kontingent, der fremlægges på den årlige generalforsamling for endelig godkendelse.

§ 5
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden påske. Der skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år.
  3. Indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være indsendt skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
  4. Godkendelse af regnskab samt budget baseret å kontingent foreslået af bestyrelsen.
  5. Valg af bestyrelse der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
  6. Eventuelt.

Alle beslutninger på en generalforsamling afgøres ved simpel stemmeflerhed, fuldmagter accepteres. Stemmeberettigede er de medlemmer, der ikke er i restance på nogen måder i foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at 4 bestyrelsesmedlemmer eller 60% af de betalende medlemmer har sendt skriftligt ønske om det til bestyrelsens formand eller sekretariat.

§ 7
Bestyrelsen forvalter foreningens midler til fremme af foreningens formål. Bestyrelsen kan på foreningens vegne søge en kassekredit på maksimum kr. 50.000 for at have likvid kapital nok til større aktiviteter.

§ 8
Bestyrelsen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmedlemmer, eller i formandens fravær 3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 9
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1/1 – 31/12.

§ 10
Foreningen kan kun opløses, hvis 60% af de tilstedeværende medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Ved opløsning skal den ekstraordinære generalforsamling beslutte om eventuelle aktivers frigivelse. Primært skal eventuelle aktiver overgives til en forening, der varetager erhvervsinteresser i Tisvilde & Omegn.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14/3-2013