Hvem er vi?

Foreningen og bestyrelsen

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Tisvilde og omegn er spækket med små og halvstore virksomheder og mange foreninger. Nogle er synlige for enhver – andre er ikke. I Tisvilde & omegns erhvervsforening vil vi gerne samle alle under ét tag. På den måde vil vi styrke hinanden og den lokale økonomi. Når vi mødes i foreningen, lærer vi hinanden at kende og der opstår samarbejder og venskaber på kryds og tværs.

Sammen med Tisvilde Lokalråd arrangerer vi Sankt Hans i Tisvildeleje hvert år. 3 gange om året står vi bag arrangementerne: Forår I Lejet, Efterår i Lejet og Jul i Lejet, hvor vi holder særligt åbent og laver alskens aktiviteter.

Efter Erhverv Gribskov er blevet nedlagt, er der oprettet Vækst og Udvikling, hvor Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn er med ved bordet sammen med erhvervsforeningerne fra Gilleleje, Græsted og Helsinge.

Der er dialogmøder ca. 4 gange årligt og Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn får dermed direkte kontakt mail og telefonnummer til Rådhuset.

Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn er ejer af Naturrum, som er bygget for enden af den store P-Plads ved stranden i Tisvildeleje. Naturrum Tisvildeleje er et unikt samlingssted for udendørsaktiviteter i alle afskygninger. Samtidig giver det ly for naturens rasen – kun et stenkast fra vandet.

Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn er med i FMBA, som driver Naturrum sammen med;

 • Tisvilde Gymnastikforening
 • Tisvilde Hegn Orienterings klub
 • Nordtrim.

Bestyrelsen i Naturrum består af;

 • Formand Anni Westring fra Nordtrim,
 • Kasserer Jens Jørgen Hyldig-Nielsen fra Tisvilde og Omegns Erhvervsforening,
 • Sekretær Julie Monfleru fra Tisvilde Erhvervsforening,
 • Dan Haagerup fra Tisvile Hegn Orienterings Klub og
 • Hans Erik Sørensen fra Erhvervsforeningen forTisvilde og Omegn.

Bestyrelsen

 
Formand:
Hans Erik Sørensen, Tisvilde Bygge-service
Kasser:
Stine Gerner Frost, Danbolig Tisvildeleje
Sekretariat:
Poul Borring
Øvrige medlemmer:
Henrik Koch, 'Det Våde Får
Jan Erik Jørgensen, Det er Kunsten
Rikke Hagen, HAGEN ETC.
Jens Jørgen Hyldig, Tisvilde Vin, Guld og Galleri

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Tisvildeleje og Omegn Erhvervsforening. Foreningen dækker de geografiske områder: Rågeleje, Hesselbjerg, Vejby, Unnerup, Holløse, Holløselund, Ørby, Sandet, Tibirke og Tisvildeleje m.m. og har hjemsted i Gribskov Kommune.

§ 2
Foreningens mål er at være interesseforening for medlemmerne, at være igangsætter og koordinator til erhvervsaktiviteter m.m. til gavn for erhvervslivet i området.

§ 3
Som medlemmer kan optages enhver selvstændig erhvervsdrivende eller en udpeget person, der driver erhverv i området. Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen, meddeles dette skriftligt til foreningens sekretariat. Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udløbet af en regnskabsperiode. Såfremt et medlem afhænder sin forretning, eller ophører med at drive denne, ophører medlemskabet.

§ 4
Bestyrelsen foreslår kontingent, der fremlægges på den årlige generalforsamling for endelig godkendelse.

§ 5
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden påske. Der skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være indsendt skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
 4. Godkendelse af regnskab samt budget baseret å kontingent foreslået af bestyrelsen.
 5. Valg af bestyrelse der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
 6. Eventuelt.

Alle beslutninger på en generalforsamling afgøres ved simpel stemmeflerhed, fuldmagter accepteres. Stemmeberettigede er de medlemmer, der ikke er i restance på nogen måder i foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at 4 bestyrelsesmedlemmer eller 60% af de betalende medlemmer har sendt skriftligt ønske om det til bestyrelsens formand eller sekretariat.

§ 7
Bestyrelsen forvalter foreningens midler til fremme af foreningens formål. Bestyrelsen kan på foreningens vegne søge en kassekredit på maksimum kr. 50.000 for at have likvid kapital nok til større aktiviteter.

§ 8
Bestyrelsen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmedlemmer, eller i formandens fravær 3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 9
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1/1 – 31/12.

§ 10
Foreningen kan kun opløses, hvis 60% af de tilstedeværende medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Ved opløsning skal den ekstraordinære generalforsamling beslutte om eventuelle aktivers frigivelse. Primært skal eventuelle aktiver overgives til en forening, der varetager erhvervsinteresser i Tisvilde & Omegn.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14/3-2013
Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Tisvilde og omegn er spækket med små og halvstore virksomheder og mange foreninger. Nogle er synlige for enhver – andre er ikke. I Tisvilde & omegns erhvervsforening vil vi gerne samle alle under ét tag. På den måde vil vi styrke hinanden og den lokale økonomi. Når vi mødes i foreningen, lærer vi hinanden at kende og der opstår samarbejder og venskaber på kryds og tværs.

Sammen med Tisvilde Lokalråd arrangerer vi Sankt Hans i Tisvildeleje hvert år. 3 gange om året står vi bag arrangementerne: Forår I Lejet, Efterår i Lejet og Jul i Lejet, hvor vi holder særligt åbent og laver alskens aktiviteter.

Efter Erhverv Gribskov er blevet nedlagt, er der oprettet Vækst og Udvikling, hvor Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn er med ved bordet sammen med erhvervsforeningerne fra Gilleleje, Græsted og Helsinge.

Der er dialogmøder ca. 4 gange årligt og Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn får dermed direkte kontakt mail og telefonnummer til Rådhuset.

Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn er ejer af Naturrum, som er bygget for enden af den store P-Plads ved stranden i Tisvildeleje. Naturrum Tisvildeleje er et unikt samlingssted for udendørsaktiviteter i alle afskygninger. Samtidig giver det ly for naturens rasen – kun et stenkast fra vandet.

Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn er med i FMBA, som driver Naturrum sammen med;

 • Tisvilde Gymnastikforening
 • Tisvilde Hegn Orienterings klub
 • Nordtrim.

Bestyrelsen i Naturrum består af;

 • Formand Anni Westring fra Nordtrim,
 • Kasserer Jens Jørgen Hyldig-Nielsen fra Tisvilde og Omegns Erhvervsforening,
 • Sekretær Julie Monfleru fra Tisvilde Erhvervsforening,
 • Dan Haagerup fra Tisvile Hegn Orienterings Klub og
 • Hans Erik Sørensen fra Erhvervsforeningen forTisvilde og Omegn.